آگهي نوبت دوم فراخوان مشاركت و سرمايه گذاري در احداث تالار شهرداري قطور