تعرفه عوارض محلي و بهاء خدمات شهرداري و شوراي اسلامي شهر قطور براي اجرا در سال 1401

 

روابط عمومي شهرداري و شوراي اسلامي شهر قطور